HOME BERTUS MIJN VISIE ERVARING INSPIRATIE PUBLICATIES
 • Het primaire proces van een school is het overdragen van kennis en kunde.
 • De belangrijkste taak van de leiding is het scheppen van voorwaarden om het primaire leerproces goed te laten verlopen.
 • De school moet zo kleinschalig mogelijk worden ingericht. Hoe groot de school als geheel ook is.
 • Het verwaarlozen van het effectief en efficiënt organiseren op kleine schaal binnen een grote school leidt tot verwarring en onduidelijkheden op grote schaal.
 • De schoolorganisatie moet zo weinig mogelijk lijnniveaus hebben tussen de hoogste leiding en de leraar. Eén niveau is het beste. Twee niveaus is maximaal.
 • De permanente ontwikkeling van de leraar is één van de belangrijkste taken van de hoogste leiding. Niet alleen op het eigen vakgebied, maar ook op het terrein van kennis overdragen op, omgaan met en coachen van leerlingen.
 • Scholen hebben de laatste twintig jaar steeds meer maatschappelijke invloeden te verwerken gekregen. Leerlingen én ouders zijn steeds nadrukkelijker in school aanwezig. Het onderwijsbeleid is steeds meer een resultaat van maatschappelijk politieke ontwikkelingen. Het vergroten van het inzicht in dit soort ontwikkelingen, en de vaardigheden om daarmee om te gaan, moeten in het schoolbeleid worden ingebouwd.
 • Beleid, strategie en organisatie kunnen in een school alleen effectief en efficiënt worden ontwikkeld als de leraren daar op hun eigen niveau in kunnen meedenken en meedoen.
 • De leraar moet “de klas” loslaten. Van een betrekkelijk anoniem, en enigszins gesloten geheel moet de klas evolueren naar een groep min of meer zelfstandige, interacterende individuen. Zo komt de relatie tussen leraar en leerling veel centraler te staan.
 • Leiding geven aan een school is richting geven en het voortouw nemen in de ontwikkeling van de school. En daarbij steeds rekening houden met de schaal en het werk- en denkniveau van de eigen mensen.
 • Eerst komt het belang van de individuele leerling. Dan komt het belang van de individuele leraar.
info@bertusvoortman.nl | Mob. 06 533 10 720